Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

(2011.08.18.)

Üzemeltető: 
BC HIGIÉNIA HUNGARY KFT.

Nyilatkozat

A webshop üzemeltetője (
BC HIGIÉNIA HUNGARY KFT. Székhely:1223 Budapest, Nagytétényi út 190/B I/2, 
Adószám: 25897025-2-43) ezúton teszi közzé az adatvédelmi és  - kezelési elveit és politikáját

- melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

 
Az e-mail és az IP cí­m kezelése

A http://www.higiexpressz.hu/ minden látogatójánál a szerver automatikusan felismeri a Felhasználó e-mail cí­mét és IP cí­mét, amennyiben az lehetséges.
A gyűjtött információkat a weboldal tartalmának javí­tására, a kényelmesebb bejelentkezés elősegí­téséhez és az oldal megjelenésének perszonalizálására használjuk.


 
A sütik (cookies)
Sütiket használunk arra, hogy a felhasználók preferenciáit tároljuk, valamint session információkat rögzítsünk.

 
Adatvédelmi irányelvek


Ön a regisztrációval illetve a hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait (név; cím; születési év; e-mail cím; mobiltelefonszám) az alábbi célokra felhasználhassuk:

• az Önnel való kapcsolattartás,
• hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,
• e-mai címére, vagy mobiltelefonjára szakmai célú reklám és egyéb tájékoztató információk küldése

 
A szakmai reklám célú információt A webshop üüzemeltetője kizárólag az által forgalmazott vagy forgalmazni kíván termékkekkel kapcsolatban küld.
  
Az adatokat A webshop üzemeltetője harmadik fél részére nem adja ki kivéve, azon eseteket, 
amelyekre jogszabály kötelezheti. Szintén kivételt képez ez alól azon eset, ha a szerződés teljesítése érdekében 
a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik közre (pl.: futárszolgálat).

Egyéb adatkezelések

• Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, 
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.

• A webshop üzemeltetője, mint adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság 
a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 
Jogorvoslati lehetőségek


Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, 
úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, 
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téve, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A webshop üzemeltetője, mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Egyéb tájékoztatás:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
• továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező  146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;

• 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

View Mobile / Standard